Cennik biletów na niedziele 2019

CENNIK SPRZEDAŻY BILETÓW WSTĘPU NA KASACH DO PARKU ADRENALINY I WESTERNU RUNÓW
W ROKU 2019

Zasady ogólne
1. Zapoznanie się z regulaminem oznacza jego akceptację.
2. Prawo wstępu na teren Parku mają osoby, które posiadają ważny bilet wstępu,
zakupiony w kasie lub za pośrednictwem strony internetowej
www.kowboje.nakiedy.pl . Rodzaje biletów i ich przeznaczenie dla osób
uprawnionych do korzystania z poszczególnych rodzajów biletów jest publikowany
na stronie oraz przed punktami kasowymi przy wejściu do Parku.
3. Bilet wstępu uprawnia do korzystania ze wszystkich urządzeń i atrakcji przez cały
okres przebywania na terenie Parku, aż do momentu jego opuszczenia.
4. Bilet zakupiony w kasie Parku ważny jest w dniu zakupu. Bilet zakupiony za
pośrednictwem strony internetowej uprawnia do jednorazowego wejścia w okresie
wskazanym na bilecie. Zarówno bilet zakupiony w kasie, jak również zakupiony za
pośrednictwem strony internetowej może być przekazany przez Kupującego osobom
trzecim.
Rodzaje biletów
Park prowadzi sprzedaż następujących rodzajów biletów:
1. bilet dla maluszków – przeznaczony dla dzieci o wzroście do 100 cm (wzrost
dziecka może być weryfikowany przez personel) – cena biletu 1 zł.
2. bilet urodzinowy – przeznaczony dla dzieci i dorosłych mających urodziny w
okresie 5 dni przed datą lub 5 dni po dacie odwiedzin w Parku; w celu weryfikacji
daty urodzenia Gość Parku winien okazać dokument tożsamości (np. dowód
osobisty, paszport, prawo jazdy, książeczkę zdrowia, legitymację szkolną lub odpis
aktu urodzenia); w przypadku braku takiego dokumentu lub odmowy okazania go
personelowi Parku, Gość nie jest uprawniony do skorzystania z biletu urodzinowego
– cena biletu 5 zł.
3. bilet dla osób z niepełnosprawnością – przeznaczony dla osób w każdym wieku,
legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności; w celu weryfikacji
uprawnienia do skorzystania z biletu, Gość Parku winien okazać legitymację osoby
niepełnosprawnej lub orzeczenie o niepełnosprawności; w przypadku braku takiego
dokumentu lub odmowy okazania go personelowi Parku, Gość nie jest uprawniony
do skorzystania z biletu dla osób niepełnosprawnych – cena biletu 5 zł; opiekun
osoby niepełnosprawnej uprawniony jest do zakupu biletu na zasadach ogólnych;
4. bilet grupowy rodzinny dla 3 osób – przeznaczony dla dowolnej kombinacji osób
dorosłych i dzieci, przy czym należy pamiętać, że osobom niepełnoletnim zawsze
musi towarzyszyć osoba pełnoletnia – cena biletu 60 zł.
5. bilet grupowy rodzinny dla 4 osób – przeznaczony dla dowolnej kombinacji osób
dorosłych i dzieci, przy czym należy pamiętać, że osobom niepełnoletnim zawsze
musi towarzyszyć osoba pełnoletnia – cena biletu 80 zł.
6. bilet „każda następna osoba” 1 osobowy – bilet dodatkowy przeznaczony dla
biletów grupowych – cena biletu 20 zł.
7. bilet ulgowy – przeznaczony dla dzieci, które nie ukończyły 15 roku życia oraz dla
osób, które ukończyły 60 rok życia; w celu weryfikacji daty urodzenia Gość Parku winien okazać dokument tożsamości; w przypadku braku takiego dokumentu lub odmowy okazania go personelowi Parku, Gość nie jest uprawniony do skorzystania z biletu ulgowego – cena biletu 20 zł.
8. bilet normalny – przeznaczony dla osób pomiędzy ukończonym 15 rokiem życia a 60 rokiem życia – cena biletu 25 zł.

Faktury
1. Kupujący po zaewidencjonowaniu transakcji za pomocą kasy fiskalnej, może
otrzymać fakturę na wskazany w zamówieniu adres e-mail . Dane do
wystawienia faktury należy przesłać na adres finanse@kowboje.com.pl .

Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące biletu zakupionego z pośrednictwem strony internetowej
należy kierować na adres wskazany w potwierdzeniu zamówienia lub na adres:
finanse@kowboje.com.pl . Reklamacje dotyczące biletu zakupionego w kasie
Parku należy składać personelowi na formularzu dostępnym w kasach Parku.
2. Reklamacje rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni
od daty ich otrzymania.
3. Odpowiedź na reklamację jest udzielana pocztą elektroniczną.
4. Ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Parku ograniczona jest do
wysokości rzeczywistej szkody poniesionej przez Kupującego.